REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „ASTORIA”

1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony), przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P- Poż.

2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, będzie przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.

4. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 22:00.

5. Opłatę za pobyt należy uiścić  w trakcie wydania kluczy. Płatność tylko gotówką.

6. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

7. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku, potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcia odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

8. Późniejszy przyjazd lub rezygnacja z części pobytu, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności. Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku. W szczególnych przypadkach możliwy jest jego zwrot, gdy rezerwowany termin zostanie odsprzedany innemu klientowi.

9. Na prośbę osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty. Osoby nie zgłoszone, a pozostające na nocleg zobowiązane będą do zapłaty 100zł/dobę.

10. Przed opuszczeniem terenu ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, umyć naczynia, posprzątać teren wokół domków oraz wynieść śmieci do pojemników.

11. Kierownictwo ośrodka nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za uszkodzenia lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie ośrodka.

12. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-Poż.

13. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-Poż.

14. Właściciel ośrodka wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą swojego właściciela, nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów. Zgłoszenie oraz opłata 20zł/doba muszą być dokonane w momencie zapłaty za pobyt w przeciwnym razie naliczona zostanie opłata karna 100zł/doba.

15. Właściciel zwierzęcia odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez nie oraz zobowiązany jest do usuwania  zanieczyszczeń.

16. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczach.

17. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.

18. Obiekt jest chroniony i monitorowany.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.